Polityka prywatności

Cele przetwarzania danych

Informujemy, że dane przekazane nam w dowolny sposób (strona internetowa, e-mail, formularze papierowe i/lub inne dokumenty) zostaną włączone do pliku będącego własnością u4iot.

u4iot będzie przetwarzać informacje dostarczone przez zainteresowane strony w następujących celach:

W celu obsługi wszelkiego rodzaju próśb, sugestii lub petycji dotyczących naszych usług profesjonalnych, które mogą być kierowane do nas przez zainteresowane strony.

Komunikacja handlowa: Przetwarzanie danych w celu informowania użytkowników o działaniach, interesujących artykułach i ogólnych informacjach o naszych usługach za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Przetwarzanie danych przekazanych przez kandydatów na stanowisko pracy za pośrednictwem Curriculum Vitae (CV): lub w formularzu zamieszczonym w sekcji „Pracuj z nami”, w celu przeprowadzenia procesu selekcji i rekrutacji. Użytkownik wyraźnie upoważnia firmę u4iot do przetwarzania danych w wyżej wymienionym celu. u4iot będzie traktować dane i informacje dostarczone w ramach procesu selekcji z zachowaniem najwyższej poufności, stosując niezbędne środki techniczne i organizacyjne w celu zapobieżenia utracie, niewłaściwemu wykorzystaniu, zmianie i/lub nieupoważnionemu dostępowi.

Przechowywanie danych: Informujemy również, że u4iot może przechowywać Twoje Curriculum Vitae przez okres maksymalnie jednego roku, po upływie którego zostanie ono automatycznie zniszczone, zgodnie z zasadą jakości danych.
Wysyłanie informacji promocyjnych drogą elektroniczną i newsletterów: Przetwarzanie danych w celu informowania użytkownika o naszych usługach, ofertach, promocjach oraz artykułach lub treściach (newsletter, e-book), które mogą go zainteresować, drogą elektroniczną (e-mail, SMS, Whatsapp) i/lub telefonicznie.
Zainteresowane osoby mogą zrezygnować z subskrypcji tej komunikacji pod następującym adresem e-mail: [email protected]

Legitymizacja

Podstawą prawną przetwarzania danych jest zgoda zainteresowanych stron na przetwarzanie i zarządzanie wszelkimi prośbami o informacje lub konsultacje dotyczące naszych profesjonalnych usług, a także na wysyłanie informacji handlowych przez u4iot.

W jaki sposób uzyskujemy Twoje dane?

u4iot pozyskuje Twoje dane z następujących źródeł:

 1. Informacje, które użytkownik przekazuje nam podczas zawierania z nami umów i utrzymywania produktów i/lub usług, zarówno bezpośrednio, jak i pośrednio.
  Zewnętrzne źródła informacji, takie jak gazety i biuletyny urzędowe, rejestry publiczne, uchwały organów administracji publicznej, książki telefoniczne, listy osób należących do stowarzyszeń zawodowych, listy urzędowe służące zapobieganiu oszustwom, sieci społecznościowe i Internet, a także firmy zewnętrzne, którym użytkownik wyraził zgodę na przekazywanie swoich danych instytucjom kredytowym, finansowym i ubezpieczeniowym.
 2. W szczególności dane, które będziemy przetwarzać, należą do następujących kategorii: dane identyfikacyjne, dane dotyczące cech osobistych i sytuacji społecznej, dane naukowe i zawodowe, informacje handlowe.

Jak długo będziemy przechowywać Twoje dane?
Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe tak długo, jak będzie to konieczne do osiągnięcia celu, dla którego zostały zebrane. Jeśli anulujesz wszystkie umowy, będziesz mógł:

 1. Utrzymanie zgody na prowadzenie działań handlowych: będziemy przetwarzać dane użytkownika w celu prowadzenia działań handlowych, na które użytkownik wyraził zgodę. Uznajemy, że użytkownik wybrał tę opcję, jeśli wyraźnie nie cofnie swojej zgody.
  Odwołanie zgody na prowadzenie działań handlowych: usuniemy dane użytkownika poprzez ich zablokowanie.
 2. W przypadku takiej blokady, u4iot nie będzie miał dostępu do Twoich danych i będzie je przetwarzał wyłącznie w celu udostępnienia ich właściwym organom administracji publicznej, sędziom i sądom lub prokuraturze, w celu ustalenia ewentualnych zobowiązań związanych z przetwarzaniem danych, w szczególności w celu dochodzenia i obrony roszczeń przed hiszpańską Agencją Ochrony Danych. Będziemy przechowywać Twoje dane zablokowane przez okres przewidziany w obowiązujących przepisach lub, w stosownych przypadkach, w stosunkach umownych utrzymywanych z u4iot, a następnie fizycznie usuniemy Twoje dane po upływie tych okresów.

Adresy

Żadne dane osobowe nie są przekazywane osobom trzecim, z wyjątkiem przypadków przewidzianych prawem. Nie prowadzi się również międzynarodowego przekazywania danych do krajów trzecich.

Jako podmioty przetwarzające dane zawarliśmy umowy z następującymi usługodawcami, którzy w momencie zawierania umów zobowiązali się do przestrzegania obowiązujących przepisów o ochronie danych:

 • Instytucje publiczne, Urząd Skarbowy, Sędziowie i Sądy oraz ogólnie właściwe Władze, gdy u4iot jest prawnie zobowiązany do ich dostarczenia.
  Google LLC, z siedzibą pod adresem 1600 Amphitheatre Parkway, 94043, Mountain View (Kalifornia), Stany Zjednoczone, która świadczy usługi GSuite, obejmujące usługi przetwarzania w chmurze oraz usługi poczty elektronicznej.
 • Z polityką prywatności i innymi aspektami prawnymi tej firmy można zapoznać się pod następującym linkiem: https://www.google.com/intl/es/policies/privacy/
  Firma Google uczestniczy w programie Tarcza Prywatności USA-UE i potwierdziła jego zgodność z tym programem oraz zobowiązała się do poddawania wszystkich danych osobowych otrzymywanych z krajów Unii Europejskiej zasadom Tarczy Prywatności.
 • Więcej informacji na temat Tarczy Prywatności można znaleźć na stronie internetowej Departamentu Handlu USA: https://www.privacyshield.gov/welcome.
 • Przestrzeganie przez Google zasad Tarczy Prywatności można sprawdzić również pod następującym linkiem: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active.
 • Facebook Ireland, Ltd., 4 Grand Canal Square Grand Canal Harbour Dublin 2, Irlandia. Z polityką prywatności i innymi aspektami prawnymi tej firmy można zapoznać się pod następującym adresem: https://es-es.facebook.com/privacy/explanation. Facebook uczestniczy w programie Tarcza Prywatności USA-UE i potwierdził jego zgodność z tym programem oraz zobowiązał się do poddawania wszystkich danych osobowych otrzymywanych z krajów członkowskich UE zasadom Tarczy Prywatności.
 • Więcej informacji na temat Tarczy Prywatności można znaleźć na stronie internetowej Departamentu Handlu USA: https://www.privacyshield.gov/welcome.
  Twitter, z siedzibą pod adresem 1355 Market Street, Suite 900 San Francisco, CA 94103. Polityka prywatności Twittera oraz inne informacje prawne są dostępne pod następującym linkiem: https://twitter.com/es/privacy.
 • Twitter uczestniczy w programie Tarcza Prywatności USA-UE i potwierdził zgodność z tym programem oraz zobowiązał się do poddawania wszystkich danych osobowych otrzymywanych z krajów Unii Europejskiej zasadom Tarczy Prywatności.
  Więcej informacji na temat Tarczy Prywatności można znaleźć na stronie internetowej Departamentu Handlu USA: https://www.privacyshield.gov/welcome.
  1&1 Internet España S.L.U., z siedzibą pod adresem Avenida de la Vega, 1 Edificio Veganova 3 Planta 5 Puerta C de Alcobendas, CP 28108, Madrid. Z polityką prywatności i innymi aspektami prawnymi tej firmy można zapoznać się pod następującym linkiem: https://www.1and1.es/terms-gtc/terms-privacy/?
 • Webempresa S.L., z siedzibą pod adresem C/ Almagro 11 6º 7ª 1 . 28010 Madrid. Z polityką prywatności i innymi aspektami prawnymi wyżej wymienionej firmy można zapoznać się pod następującym linkiem: https://www.webempresa.com/aviso-legal.html
  Poza wyżej wymienionymi podmiotami przekazującymi dane, u4iot współpracuje z niektórymi zewnętrznymi dostawcami usług, którzy mają dostęp do danych osobowych i którzy przetwarzają je w imieniu i na rzecz u4iot w związku ze świadczonymi przez siebie usługami.

u4iot stosuje ścisłe kryteria wyboru dostawców usług w celu wypełnienia swoich zobowiązań w zakresie ochrony danych i zobowiązuje się do podpisania z nimi odpowiedniej umowy dotyczącej przetwarzania danych, na mocy której nałoży na nich między innymi następujące obowiązki: stosowanie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych; przetwarzanie danych osobowych w uzgodnionych celach i wyłącznie zgodnie z udokumentowanymi instrukcjami u4iot ; oraz usunięcie lub zwrot danych do u4iot po zakończeniu świadczenia usług.

Źródło

Dane osobowe są zbierane bezpośrednio od osób, których dotyczą, oraz od naszych partnerów. Kategorie danych osobowych przekazywanych nam przez naszych pracowników są następujące:

 • Dane identyfikacyjne.
 • Adresy pocztowe lub e-mail.
 • Dane bankowe.
 • Nie są przetwarzane żadne dane szczególnie chronione.

Prawa

Prawo dostępu, sprostowania i usunięcia: Zainteresowane strony mają prawo do uzyskania potwierdzenia, czy u4iot przetwarza dane osobowe ich dotyczące. Zainteresowane strony mają prawo dostępu do swoich danych osobowych, jak również do żądania poprawienia nieprawidłowych danych lub, w stosownych przypadkach, żądania ich usunięcia, jeżeli, między innymi, dane te nie są już potrzebne do celów, dla których zostały zgromadzone.

Prawo do ograniczenia i sprzeciwu: W pewnych okolicznościach osoby, których dane dotyczą, mogą zażądać ograniczenia przetwarzania ich danych; w takim przypadku dane będą przechowywane wyłącznie w celu dochodzenia lub obrony roszczeń. W pewnych okolicznościach i z powodów związanych z ich szczególną sytuacją osoby, których dane dotyczą, mogą sprzeciwić się przetwarzaniu ich danych. u4iot zaprzestanie przetwarzania danych, z wyjątkiem ważnych, uzasadnionych powodów lub dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń. Z praw tych można skorzystać w dowolny sposób, kontaktując się z u4iot pod adresem wskazanym powyżej, dołączając kserokopię dowodu tożsamości właściciela danych lub wysyłając e-mail na adres [email protected]

Aktualizacje i modyfikacje

u4iot zastrzega sobie prawo do modyfikowania i/lub aktualizowania informacji dotyczących ochrony danych, jeśli jest to konieczne do zachowania zgodności z Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych. W przypadku wprowadzenia jakichkolwiek zmian, nowy tekst zostanie opublikowany na tej stronie, gdzie można uzyskać dostęp do aktualnych zasad. W każdym przypadku relacje z użytkownikami będą regulowane przepisami obowiązującymi w momencie wejścia na stronę internetową.

Kanał komunikacji i wsparcia

Osoby zainteresowane mogą zgłaszać wszelkie pytania dotyczące przetwarzania ich danych osobowych lub interpretacji naszej polityki pod następującym adresem: [email protected]

 • Odpowiedzialność i obowiązki świadczeniodawcy
 • Odpowiedzialność za treść
 • Treść niniejszej strony internetowej ma charakter ogólny, a także ma wyłącznie informacyjny cel i skutki świadczonych przez nas usług oraz prowadzonej przez nas działalności gospodarczej.

u4iot zrzeka się wszelkiej odpowiedzialności za decyzje podjęte przez użytkownika strony internetowej na podstawie informacji na niej zawartych, w szczególności w odniesieniu do parametrów technicznych kabli.

u4iot nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek informacje, które nie zostały wyprodukowane przez u4iot lub nie zostały opublikowane w sposób przez nią autoryzowany pod jej nazwą, jak również odpowiedzialności wynikającej z niewłaściwego wykorzystania treści, a także zastrzega sobie prawo do ich aktualizacji, usunięcia, ograniczenia lub uniemożliwienia dostępu do nich, czasowo lub na stałe.

Odpowiedzialność za łącza do innych stron internetowych (linki)

Linki zamieszczone na stronie www.u4iot.com mają jedynie charakter informacyjny i w związku z tym u4iot nie kontroluje ani nie weryfikuje informacji, treści, produktów ani usług udostępnianych za pośrednictwem tych stron. W związku z tym u4iot nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek aspekty, w szczególności za treść, związane z tą stroną.

Odpowiedzialność w przypadku, gdy ta strona jest miejscem docelowym łącza umieszczonego na innej stronie
W odniesieniu do linków umieszczonych na innych stronach na tej stronie, jak również w przypadku, gdy jakikolwiek użytkownik, podmiot lub strona internetowa chce utworzyć jakikolwiek link do strony u4iot, musi on przestrzegać następujących zasad:

O autoryzację należy wystąpić przed utworzeniem łącza i wyraźnie zaznaczyć, że została ona udzielona. Może być skierowana tylko na stronę główną.

Link musi być bezwzględny i kompletny, to znaczy musi prowadzić użytkownika na adres u4iot musi zajmować całą powierzchnię ekranu strony głównej. W żadnym wypadku, bez wyraźnej pisemnej zgody u4iot , strona umieszczająca link nie może w jakikolwiek sposób reprodukować strony u4iot, umieszczać jej jako części swojej strony lub w jednej z jej ramek lub tworzyć przeglądarki na którejkolwiek ze stron tej strony.

Na stronie u4iot nie można podawać żadnych błędnych lub nieprawidłowych informacji.

Jeśli chcesz zamieścić jakiekolwiek znaki wyróżniające u4iot, takie jak znaki towarowe, loga, nazwy, musisz mieć pisemną zgodę.

Właściciel strony, na której znajduje się link, musi działać w dobrej wierze i nie może próbować negatywnie wpływać na reputację lub dobre imię u4iot.

Zabrania się, chyba że u4iot wyraźnie wyrazi na to zgodę, rejestrowania elementów tekstowych marki lub logo, nazwy domeny lub nazwy firmy u4iot jako słów kluczowych (metatagów lub metanazw) w celu przeszukiwania stron internetowych za pomocą wyszukiwarek.

u4iot nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek aspekty związane ze stroną internetową, na której znajduje się link. Utworzenie linku nie oznacza istnienia jakiegokolwiek rodzaju relacji, współpracy lub zależności u4iot z właścicielem strony internetowej.

Odpowiedzialność za aspekty techniczne

u4iot nie gwarantuje ciągłości funkcjonowania strony internetowej ani tego, że będzie ona funkcjonalna i dostępna przez cały czas.

u4iot nie ponosi odpowiedzialności za bezpośrednie lub pośrednie szkody, w tym uszkodzenia systemów komputerowych i wprowadzenie wirusów istniejących w sieci, wynikające z przeglądania Internetu niezbędnego do korzystania z tej strony.

Obowiązek użytkownika

Użytkownik ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody, jakie u4iot może ponieść w wyniku nieprzestrzegania któregokolwiek z obowiązków określonych w niniejszej informacji prawnej.

W odniesieniu do przeglądania stron internetowych użytkownik zobowiązuje się do sumiennego i wiernego przestrzegania zaleceń ustalanych okresowo przez u4iot dotyczących korzystania z witryny. W tym celu u4iot będzie kontaktować się z użytkownikami za pomocą dowolnych środków komunikacji za pośrednictwem strony internetowej.

Czas trwania i zmiany

u4iot ma prawo do jednostronnej zmiany warunków określonych w niniejszym dokumencie, w całości lub w części. Wszelkie zmiany będą publikowane w takiej samej formie, w jakiej pojawiły się w niniejszej informacji prawnej.

Czasowa ważność niniejszej informacji prawnej jest zatem zbieżna z czasem jej publikacji, aż do momentu, gdy zostanie ona zmieniona w całości lub w części przez u4iot.

u4iot może jednostronnie zakończyć, zawiesić lub przerwać działanie niniejszej strony internetowej, bez możliwości żądania od użytkownika jakiegokolwiek odszkodowania. Po rozwiązaniu umowy użytkownik jest zobowiązany do zniszczenia wszelkich informacji o firmie u4iot, które posiada w jakimkolwiek formacie i które uzyskał za pośrednictwem strony internetowej lub poprzez indywidualną komunikację z użytkownikiem.

Prawodawstwo i jurysdykcja

Niniejsze warunki korzystania z serwisu podlegają prawu hiszpańskiemu.

Użytkownicy i firma u4iot poddają wszelkie interpretacje lub konflikty, które mogą wyniknąć z niniejszej informacji prawnej, sądom i trybunałom w Madrycie.